JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA.

S.S.JAIN SAMANI GROUP PROGRAM - 2013

1: New Year under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 01.01.13
Place: Jay Vatika, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
2: Annual convention of Shri Jaymal Jain Shravak Sangh, Sandiya
Date: 06.01.13
Place: Chennai
Presence:
Samani Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
3: Cultural Program by Jay Jainam Academy Group
Date: 13.01.13
Place: Tapovan Hall, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
4: Youth Interfaith Peace Rally
Date: 23.01.13
Place: Marina Beach, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji

5: Pravachan
Date: 30.01.13 to 04.02.13
Place: Guntakal, A. P.
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
6: Santhara to Smt. Parasbai Chordia
Date: 07.02.13
Place: Puraswalkam, Chennai
Presence:
Samani Suyashnidhiji
7: Pravachan
Date: 09.02.13
Place: Bellary, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
8: Pravachan
Date: 16.02.13 to 22.02.13
Place: Gangavati, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

9: Opening of Jai Jainam Academy
Date: 24.02.13
Place: MC Road, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
10: Jaymal Shivir
Date: 27.02.13
Place: Nagaur, Rajasthan
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
11: JJA Class
Date: 10.03.13
Place: MC Road, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
12: JPP Jain Balika Mandal
Date: 12.03.13
Place: MC Road, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

13: Santhara to Ashokji Kothari
Date: 16.03.13
Place: Royapuram, Chennai
Presence:
14: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp, Pravachan, Class
Date: 07.04.13 to 12.04.13
Place: Pandarkawda, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
15: Pravachan & Aayambil OliTap (Navpad Aaradhana)
Date: 16.04.13 to 25.04.13
Place: Vani, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
16: Shivir for Children
Date: 17.04.13 to 19.04.13
Place: Vani, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji

17: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 18.04.13 to 20.04.13
Place: Vani, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
18: Mahavir Jayanti
Date: 23.04.13 & 24.04.13
Place: Vani, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
19: Badi Sadhu Vandana Quiz
Date: 28.04.13
Place: Secundrabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
20: Pravachan
Date: 01.05.13
Place: Dharwad, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

21: Pravachan
Date: 03.05.13
Place: Belgaum, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
22: Meeting with Sri Gadviji, (M.P.)
Date: 10.05.13
Place: Mount Abu, Rajasthan
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
23: Shri Jaymal Jain Aadhyatmik Gyan - Dhyan Sanskar Shivir under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 15.05.15 to 26.05.15
Place: A.M. Jain College Meenambakkam, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
24: 25th Anniversary of Jain Centre of Southern California
Date: 27.06.13 to 30.06.13
Place: Jain Centre, Los Angeles, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

25: Jaina Convention- Pravachan & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana shivir
Date: 04.07.13 to 07.07.13
Place: Detrolt, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
26: Pravachan to Hindus
Date: 09.07.13 & 16.07.13
Place: Divya Dham, Newyork, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
27: Samuhik Samayik
Date: 14.07.13
Place: Jain Centre, Newyork, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
28: Pravachan
Date: 19.07.13
Place: Rajendra Kankaria Residence, New Jersy, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

29: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Workshop
Date: 20.07.13
Place: Siddhachalam, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
30: Pravachan & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 21.07.13 to 24.07.13
Place: Memphis, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
31: Varshavaas-Daily Pravachan
Date: 22.07.13 to 11.09.13
Place: Ambattur, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Samvarnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
32: Gurudev Dr. Shri Padamchandji m.s. Birthday celebration
Date: 27.07.13
Place: Vikas Choradia Residence, Milpitaas, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

33: Pravachan
Date: 28.07.13 & 29.07.13
Place: Sanjay Sancheti Residence, California, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
34: Pravachan to Hindus
Date: 28.07.13 & 11.08.13
Place: Hindu Temple, Premont, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
35: 13th Anniversary of Jain Centre
Date: 02.08.13 to 04.08.13
Place: Jain Centre, Milipitaas, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
36: Pravachan & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana shivir
Date: 05.08.13 to 09.08.13
Place: Jain Centre, Milipitaas, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

37: Jaap
Date: 10.08.13
Place: Vikas Choradia Residence, Milpitaas, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
38: Preksha Dhyan Class & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana
Date: 11.08.13
Place: Jain Centre, Milipitaas, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
39: Pravachan
Date: 12.08.13
Place: Ashwinji Residence, California, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
40: Pravachan
Date: 14.08.13 to 17.08.13
Place: Jain Centre, Chicago, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

41: Pravachan
Date: 15.08.13
Place: Sunilji Residence, Chicago,USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
42: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana
Date: 17.08.13
Place: Chicago, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
43: Women's Conference
Date: 17.08.13
Place: Chicago, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
44: Pathshala for children
Date: 18.08.13
Place: Chicago, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

45: Pravachan
Date: 18.08.13
Place: Pradeepji Residence, Chicago
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
46: Pravachan
Date: 18.08.13 & 20.08.13
Place: Jain Centre, Chicago, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
47: Pravachan
Date: 21.08.13 to 27.08.13
Place: Washington, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
48: Kids Camp-Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Presentation
Date: 24.08.13
Place: Washington, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

49: Adults Camp
Date: 25.08.13
Place: Washington, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
50: Pravachan
Date: 29.08.13
Place: Nitinji Residence Raliegh, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
51: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Pravachan
Date: 29.08.13 to 31.08.13
Place: Madhukar Mehta Residence, Raleigh, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
52: Pravachan
Date: 29.08.13
Place: Jagdishji Residence, Raliegh, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

53: Pravachan
Date: 31.08.13
Place: Hindu Temple, Raleigh, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
54: Pravachan
Date: 01.09.13
Place: Arvind Shah Residence, USA, Raleigh
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
55: Paryushan Parva - Daily pravachan
Date: 02.09.13 to 09.09.13
Place: Jain Temple, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
56: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 02.09.13 to 06.09.13
Place: Jain Temple, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

57: Pravachan to Students
Date: 06.09.13
Place: Virginia Common Wealth University, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
58: Kids Camp
Date: 06.09.13
Place: Jain Temple, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
59: Mahavir Janam Kalyanak
Date: 07.09.13
Place: Jain Temple, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
60: Pravachan
Date: 08.09.13
Place: Charuji Residence, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji

61: Samvatsari Pratikraman
Date: 09.09.13
Place: Jain Temple, Richmond, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
62: 306th Jaymal Jayanti
Date: 12.09.13
Place: Ambattur, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Samvarnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
63: 306th Jaymal Jayanti & Convention of Sri Jaymal Jain Shravak Sangh, Bangalore
Date: 15.09.13
Place: Bangalore
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
64: 306th Jaymal Jayanti under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 17.09.13
Place: Dadawadi, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji

65: Badi Sadhu Vandana Quiz, Video Presentation,Oli Tap, Diwali Program etc.
Date: 26.09.13 to 06.11.13
Place: Raichur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
66: Inauguration of Bhagwan Mahaveer Darshan Hospital
Date: 11.10.13
Place: Mysore
Presence:
Samani Suyashnidhiji, Sugamnidhiji
67: Meeting with Governor of Karnataka, Shri Hansraj Bharadwaj, C.M. of Karnataka Sri Siddharamaiah & Sri Vishwanathan, M.P.
Date: 13.10.13
Place: Mysore
Presence:
Samani Suyashnidhiji, Sugamnidhiji
68: Goushala, Karnataka Pranidaya Pinjarapole Trust
Date: 18.10.13
Place: T.Narsipur, Karnataka
Presence:
Samani Suyashnidhiji, Sugamnidhiji

69: Cookery competition by Jay Jainam Academy
Date: 22.10.13
Place: Jay Vatika, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Sugamnidhiji
70: JPP Ahimsa Award Function
Date: 10.11.13
Place: Kilpauk, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Sugamnidhiji
71: Santhara to Pushpaji Daga
Date: 15.11.13
Place: Pattalam, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
72: Jaymalji m.s. Diksha Divas under the agies of Jaygachiya muni Shri Jay Dhurandhar ji m.s.
Date: 18.11.13
Place: Raichur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

73: Pravachan & Pratana to non-jain children
Date: 19.11.13
Place: Poonam Todarwal Residence, Raichur
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
74: All religious conference by Christainity department
Date: 22.11.13
Place: Madras University, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
75: Condolonce meeting of Sangita Devi Singhvi
Date: 25.11.13
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
76: Pravachan
Date: 02.12.13 to 04.12.13
Place: Gangavati, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

77: Pravachan
Date: 08.12.13
Place: Ambattur, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
78: Condolonce meeting of Umarav Kawar Kothari
Date: 12.12.13
Place: Sowcarpet, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Shradhanidhiji
79: Condolonce meeting of Bajarabai Mutha (Thirumsi)
Date: 14.12.13
Place: Dadawadi, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
80: Pravachan & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana
Date: 26.12.13 & 27.12.13
Place: Nagpur, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

Copyright © 2016 JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA. ALL RIGHTS RESERVED.