JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA.

S.S.JAIN SAMANI GROUP PROGRAM - 2020

1:
Date: 01/01/2020
Place: Merta
Presence:
2: 25 kit distribution
Date: 3.4.2020
Place: aasavari
Presence:
3: 25 kit distribution
Date: 3.4.2020
Place: atpada
Presence:
4: 150 kit distribution
Date: 3.4.2020
Place: bavdi
Presence:

5: 400 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: beawar
Presence:
6: 100 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: Vishwa hindu parishad, beawar
Presence:
7: 25 kit distribution
Date: 5.4.2020
Place: bhucheti
Presence:
8: 25 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: buntiwas
Presence:

9: 70 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: Chandawal
Presence:
10: 25 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: chintani
Presence:
11: 25 kit distribution
Date: 5.4.2020
Place: Dhawa
Presence:
12: 25 kit distribution
Date: 5.4.2020
Place: Diyawadi
Presence:

13: 25 kit distribution
Date: 5.4.2020
Place: Garasani
Presence:
14: 110
Date: 6.4.2020
Place: Giri
Presence:
15: 25 kit distribution
Date: 6.4.2020
Place: hajiwas
Presence:
16: 50 kit distribution
Date: 6.4.2020
Place: Harsolaw
Presence:

17: 25 kit distribution
Date: 7.4.2020
Place: J.P.P. Jain International School, Jhuntha
Presence:
18: 100 kit distribution
Date: 8.4.2020
Place: Jodhpur
Presence:
19: 25 kit distribution
Date: 8.4.2020
Place: karmavas
Presence:
20: 51 kit distribution
Date: 8.4.2020
Place: Khajwana
Presence:

21: 15 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Kumara
Presence:
22: 25 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Moharakalan
Presence:
23: 50 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Nagaur
Presence:
24: 25 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Nanana
Presence:

25: 160 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Raipur
Presence:
26: 25 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Ransigaon
Presence:
27: 25 kit distribution
Date: 10.4.2020
Place: Riya Setha ki
Presence:
28: 110 kit distribution
Date: 10.4.2020
Place: Saandiya
Presence:

29: 35 kit distribution
Date: 10.4.2020
Place: Sabalpura
Presence:
30: 50 kit distribution
Date: 10.4.2020
Place: Senani
Presence:
31: 25 kit distribution
Date: 11.4.2020
Place: Sevaki
Presence:
32: 50 kit distribution
Date: 11.4.2020
Place: Pipad
Presence:

33: 25 kit distribution
Date: 11.4.2020
Place: Pipaliya kalan
Presence:
34: 100 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Pali, Seva Bharthi
Presence:
35: 125 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Sojat City
Presence:
36: 15 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Aasop
Presence:

37: 50 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Butati
Presence:
38: 25 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Ferozpura
Presence:
39: 25 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Deh
Presence:
40: 30 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Kadlu
Presence:

41: 25 kit distribution
Date: 9.4.2020
Place: Ravatmala
Presence:
42: 25 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Surajpura
Presence:
43: 1200 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: beawar
Presence:
44: 25 kit distribution
Date: 4.4.2020
Place: Jawaja
Presence:

45: 25 kit distribution
Date: 13.4.2020
Place: Khagtha
Presence:
46: 25 kit distribution
Date: 12.4.2020
Place: Khejdala
Presence:
47: 10 kit distribution
Date: 14.4.2020
Place: Radod
Presence:
48: 25 kit distribution
Date: 14.4.2020
Place: Siyat
Presence:

49: 25 kit distribution
Date: 14.4.2020
Place: Kushalpura
Presence:
50: 100 kit distribution
Date: 14.4.2020
Place: Other Places
Presence:
51: Provided training of Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana at the residence of Shri Banechandji Revantmalji Nahar
Date: 7.1.2020
Place: Rajajinagar, Bangalore
Presence:
Jain Samani Dr. Suyashnidhiji & Samani Suyognidhiji
51: Provided training of Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana at the residence of Shri Banechandji Revantmalji Nahar
Date: 7.1.2020
Place: Rajajinagar, Bangalore
Presence:
Jain Samani DR. Suyashnidhiji & Samani Suyognidhiji

52: Celebrated 71th birthday of Jaygacchadhipati Acharya Pravar Shri Parshvachandra Ji Maharaj Saheb
Date: 9.1.2020
Place: J.P.P. Jain Samani Centre, Bangalore
Presence:
Jain Samani DR. Suyashnidhiji & Samani Suyognidhiji
53: Inauguration of School bus was held On the occassion of 57th birthday of Dr.Shri PadamChandra Ji M.S.
Date: 27.7.2020
Place: J.P.P. Jain International School, Jhuntha
Presence:
Jain Samani Sugamnidhiji & Samani Sudhannidhiji
54: Varshawaas Pravesh
Date: 4.7.2020
Place: Nagaur
Presence:
Jain Samani Sugamnidhiji & Samani Sudhannidhiji
55: Inauguration ceremony of new academic building of Shri Jainacharya Lal Guru J.P.P. Ravana Rajput Samaj Seva Sansthan Raipur Pali
Date: 22.11.2020
Place: Raipur, Rajasthan
Presence:
Acharya Pravar Shri Parshvachandraji M.S., Pravachan Prabhavak Dr. Shri Padamchandrji M.S.,Jayendra Muniji M.S. Thana 3 & Jain Samani Sugamnidhiji, Sudhannidhiji

56: Inauguration of Jay Parshva Padmodaya Khel Vatika
Date: 23/12/2020
Place: Jodhpur
Presence:
57: Inauguration ceremony of new academic building of Shri Jainacharya Lal Guru J.P.P. Ravana Rajput Samaj Seva Sansthan Raipur Pali
Date: 22.11.2020
Place: Raipur, Rajasthan
Presence:
Acharya Pravar Shri Parshvachandraji M.S., Pravachan Prabhavak Dr. Shri Padamchandrji M.S.,Jayendra Muniji M.S. Thana 3 & Jain Samani Sugamnidhiji, Sudhannidhiji

Copyright © 2016 JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA. ALL RIGHTS RESERVED.